www.top-tech.us strona główna | napisz do nas     
     Informacje o CADENASWyszukiwanie geometryczne

Wyszukiwanie geometryczne (Geometrical Search) jest jedną z metod wyszukiwania modeli CAD, dostępną w programie PARTsolutions. Kryteriami, które w tym przypadku są brane pod uwagę podczas przeszukiwania bazy danych programu, są kształt oraz rozmiar modelu. Przy czym możliwe jest wyszukiwanie zarówno modeli 3D jak i 2D.

Wyszukiwanie może być prowadzone w całej bazie programu (normy krajowe i międzynarodowe, katalogi producentów, modele natywne użytkownika) lub w wybranym jej obszarze. Częścią bazową do wyszukiwania podobieństwa geometrycznego może być dowolny model (3D lub 2D) z bazy PARTsolutions lub z systemu CAD użytkownika.

Po wybraniu modelu bazowego w PARTdataManager i uruchomieniu funkcji Search, w zakładce Geometrical Search mamy możliwość zdefiniowania:
 • kryteriów wyszukiwania:
  • 2D,
  • 3D z uwzględnieniem kształtu,
  • 3D z uwzględnieniem kształtu i rozmiaru,
 • wartości współczynnika określającego zależność pomiędzy prędkością wyszukiwania, a jego dokładnością.

Rys. 1 Okno wyszukiwania geometrycznego.

W oknie Geometrical Search istnieje także możliwość wczytania geometrii bazowej z pliku w formacie STL i użycia jej w procesie wyszukiwania geometrycznego.

W przypadku konieczności wyszukania części podobnej do modelu zaprojektowanego (nawet zgrubnie) w systemie CAD użytkownika, używa się opcji Geometrical Search dostępnej w interfejsie PARTsolutions dla danego systemu CAD.


Rys. 2 Wykorzystanie interfejsu PARTsolutions w programie CAD.

Jako model bazowy do wyszukiwania można wskazać pojedynczą część, jak i wybrany zespół części. Na podstawie zaznaczonego modelu program generuje pomocniczy plik w formacie STL, który później będzie wykorzystywany do porównywania geometrii. W oknie PARTcadAssistant określa się zakres oraz parametry wyszukiwania, a także preferowaną liczbę wyświetlanych wyników.


Rys. 3 Okno wyszukiwania geometrycznego PARTcadAssistant.

Wyniki przeprowadzonego wyszukiwania wyświetlane są w postaci tabeli, zawierającej:
 • informacje o producencie części,
 • datę aktualizacji katalogu producenta,
 • nazwę i opis części,
 • wartości zewnętrznych wymiarów modelu,
 • procentowe wartości współczynników podobieństwa kształtu i rozmiaru.

Rys. 4 Wyniki wyszukiwania geometrycznego.

Każdą z wyszukanych przez program części można porównać z modelem bazowym dzięki specjalnemu modułowi.

Moduł Part Comparison umożliwia:

1. Przeglądanie wartości parametrów porównywanych modeli (tylko w sytuacji, gdy oba modele pochodzą z bazy PARTSolutions) - Tabular Compare.


Rys. 5 Porównanie tabelaryczne.

2. Wybór pozycji z tabeli katalogu, odmiennej od zaproponowanej przez program, bardziej odpowiadającej zamierzeniom użytkownika i wykorzystanie jej do dalszych działań.

3. Porównywanie geometrii 3D.

4. Porównywanie geometrii 2D.

Podczas porównywania geometrii 3D możliwe jest obserwowanie modeli umieszczonych obok siebie, jak i nałożonych jeden na drugi.
Rys. 6 Sposoby wyświetlania porównywanych części.

Dzięki funkcjom wyrównywania obiektów, możliwe jest określenie dowolnego wzajemnego położenia porównywanych modeli.


Rys. 7 Wzajemne pozycjonowanie porównywanych części.

W nałożonych na siebie modelach można w prosty sposób wyszukiwać obszary, którymi geometrie te się różnią.


Rys. 8 Sposoby wizualizacji różnic geometrycznych.

W przypadku porównywania 2D program generuje charakterystyczne rzuty modeli, w zdefiniowanym wcześniej wzajemnym położeniu.


Rys. 9 Wybór rzutu modelu do porównywania.

Wyświetlane elementy można wyrównywać za pomocą punktów charakterystycznych modeli.
Rys. 10 Pozycjonowanie części w trybie 2D.

Ponadto dla wyświetlanego rzutu możliwe jest zdefiniowanie, jakiego typu linie mają być wyświetlane, a jakie ukryte.

Funkcje wymiarowania pozwalają na precyzyjne określenie odległości pomiędzy charakterystycznymi obiektami porównywanych modeli.


Rys. 11 Pomiar odległości pomiędzy cechami geometrycznymi porównywanych części.

Dzięki swoim wszechstronnym możliwościom, wyszukiwanie geometryczne jest niezastąpionym narzędziem w przypadku:
 • Poszukiwania w ofercie handlowej wielu producentów części standardowych geometrycznie podobnych do modeli zaprojektowanych przez użytkownika. Umożliwia to wyeliminowanie konieczności produkcji nowych części na rzecz części standardowych.
 • Poszukiwania w ofercie handlowej wielu producentów części standardowych, które mogłyby zastąpić aktualnie używane części standardowe, ze względu na korzyści wynikające z niższych cen lub dogodniejszych warunków dostaw.
 • Wyszukiwania wśród własnych modeli (native parts - modele zapisane w formatach typowych dla konkretnych systemów CAD) części geometrycznie podobnych, lub nawet identycznych. Pozwala to na wyeliminowanie lub znaczne uproszczenie procesu projektowania części, których odpowiedniki były zamodelowane podczas tworzenia wcześniejszych projektów.


     © Copyright 2007 - 2023 Internet Komputery Sieci
     Wszelkie prawa zastrzeżone.